U posljednjoj emisiji Sveučilišnog glasnika, predstavljena je smotra fakulteta sa Sveučilišta J.J. Strossmayera. Predstavljene su sve sastavnice sveučilišta, humanističke, tehničke, prirode, društvene, biotehničke i sve druge stavke sveučilišta, budućim studentima u Osijeku. Svaki fakultet se predstavio pojedinačno, a predstavnici dekani i prodekani su iznijeli glavne prednosti pojedinog fakulteta.